Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER

1. TARAFLAR

1.1. Masel Medya Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“MASEL”)

1.2. KURUMSAL ÜYE (“ÜYE”) işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle sisteme kaydolan kurumsal kullanıcıları, Masel ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz Müteahhit Firmaları ifade eder.

İşbu çevrimiçi (online) sözleşme, kurumsal üyelik formunu doldurarak sisteme kaydolurken beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve işbu Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri’ni kabul eden ÜYE ile MASEL arasında yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Paketi: Kurumsal Üye’nin üyeliği kapsamında yayınlayabileceği proje sayısı ve diğer

Web Sitesi: MASEL’e ait www.yapsatal.com sitesini ifade eder. 

2. HİZMETİN KAPSAMI

2.1. Hizmetin Kapsamı; MASEL’e ait www.yapsatal.com (“Web Sitesi”), mobil uygulama ve MASEL ilan, imaj, veri paylaşımı hususlarında ve dağıtım platform anlaşması olan diğer web sitelerinde ("WEB SİTELERİ”) ÜYE tarafından sağlanan proje ilanlarının yayınlanarak ÜYE’ye azami düzeyde trafik, potansiyel müşteri ve iş kazandırmak üzere MASEL ve ÜYE’nin iş birliği yapmasıdır. 

2.2. MASEL, ÜYE tarafından girilmiş projelerin etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, iş birliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. ÜYE, bu hususu bildiğini beyan etmiş ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

2.3. Söz konusu proje ilanları, ÜYE tarafından sağlanan her bir ilana ait verilerden anahtar kelime, ilan numarası, lokasyon, gayrimenkulün öz nitelikleri gibi özellikleri ile yayınlanır. Ayrıca ÜYE'ye ait belirlenen ölçülerde bir logo, profili ve iletişim bilgileri de yayınlanır. Temin edilen her türlü bilginin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan ve güncelliğinden ÜYE sorumludur. Üyelerin vermiş olduğu bu bilgilerden dolayı MASEL tarafından 3. Kişilere ödenen her türlü tazminat ve maddi değerlerin bu duruma sebebiyet verene rücu edilmesine üye sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiş bulunmaktadır.

2.4. MASEL; proje ilan sorguları ve ilanlara ait sayfaları ziyaret eden kişi sayısını artırmak ve bu sayfalar üzerinden ÜYE ile görüşmek isteyecek kişileri bulmak amacıyla, kendi uhdesinde bulunan verileri ilanın içeriğiyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak sunarak ilanları ve ÜYE ’den gelen bilgileri farklı ve destekleyici içeriklerle zenginleştirebilir. Ancak MASEL, söz konusu zenginleştirme işlemi ve tavsiyeler neticesinde herhangi bir satış ve trafik artırımı ya da performans taahhüdü vermemektedir.

2.5. Bireysel Kullanıcı taleplerinin ÜYE’ye yönlendirilmesi ile ilgili süreçlerde MASEL sadece aracılık ederek ÜYE ile bireysel kullanıcıları tek noktada buluşturmayı amaçlamaktadır. Bireysel Üye ile ÜYE arasında doğabilecek anlaşmazlıklarla ilgili MASEL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3. ÜCRETLENDİRME ve İPTAL, İADE KOŞULLARI

3.1. MASEL tarafından verilen hizmete karşılık ücretlendirme; münferit kampanya dönemleri ve promosyon dönemleri hariç, çeşitli özellikleri olan ve profile göre farklı özellikler barındıran ve ÜYE’nin ayrıca seçeceği paket fiyatlarından oluşur.

3.2. MASEL, üyelik paketlerine ek olarak ilanların görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak amacıyla; özel reklam alanları, listeleme ve vitrin hizmetleri, bülten gönderimi ve sair hizmetleri ayrı bir ücretlendirme ile sunabilir.

3.3. MASEL her zaman için, tek taraflı olarak ÜYE'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir, askıya alabilir, üyelik fiyatları üzerinde değişiklik yapabilir. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Hizmetin geçici veya sürekli olarak durdurulması veya askıya alınması durumlarında, MASEL'in sorumluluğu ÜYE tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının ÜYE'ye iadesi ile sınırlıdır. ÜYE’nin taahhüdünü ihlali sebebiyle hizmetin durdurulması durumunda herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. 

3.4. ÜYE, basiretli bir tacir olarak hizmetin koşulları ve ücretlendirmesi hakkında tam bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmiştir.

3.5. Ücretin ödenmemesi halinde MASEL sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir, vereceği hizmeti tek taraflı olarak durdurabilir, hizmeti askıya alabilir. Ödemelerde gecikme olması halinde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden aylık %3 (yüzde üç) temerrüt faizi tahakkuk ettirme hakkını saklı tutmaktadır. MASEL’in sunduğu Üyelik Paketi içeriği ve Paket içerisinde yer alan ek hizmetler ve ücretleri ile ilgili tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

3.6. ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusundaki ihtilaflarda MASEL’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber kayıt olduğunu kabul etmiştir.

 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. ÜYE, MASEL sitesi içerisinde hiçbir surette proje listeleme sayfalarındaki projelerin sıralamasının değiştirilmesini veya sıralama algoritmasının açıklanmasını talep edemez. Bu husus tamamen MASEL’in inisiyatifinde bulunan bir durumdur.

4.2. ÜYE, kendi web sitesinden veya doğrudan veri tabanından paylaşacağı gayrimenkul ilanlarının, görsellerin ve içeriklerin işbu sözleşmenin amacına uygun olarak web sitelerinde 3. şahıs/kurumlar tarafından görüntülenebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları, veri çekilmesi için gerekli teknik izinleri verdiğini kabul eder.

4.4. MASEL, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak MASEL üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle ÜYE’nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye bu hususu sözleşmeyi onayladığı anda kabul etmiş olup daha sonrasında bu durumdan dolayı hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul etmiştir.

4.5. MASEL, 5651 Sayılı Kanun gereği ÜYELER tarafından yayınlanan içerikler bakımından Yer Sağlayıcı olarak değerlendirilmektedir. MASEL, yer sağladığı ÜYE tarafından sağlanan proje ilanlarının ve içeriklerinin; güncelliğini veya doğruluğunu incelemek, içeriği kontrol etmek, değerlendirmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.  Proje ilanlarının içeriğinin, mevzuata ve hukuka aykırı unsurlar taşıması halinde, söz konusu içeriğin her türlü hukuki, adli ve cezai sorumluluğu ÜYE'ye aittir. Ayrıca bu durumlardan dolayı MASEL tarafından 3. Kişilere ödenecek her türlü tazminat, bedeller ve adli/idari para cezalarını bu duruma sebep olana rücu edileceğine üye beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. .Bu gibi durumlarda MASEL gerekli düzenleme yapılana kadar ilgili içeriği kaldırma, hizmeti geçici olarak durdurma veya işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.6. Ayrıca, Sözleşme konusu Proje İlanlarında MASEL, doğru ve güncel olmayan, herhangi bir menfi kasıt olmaksızın dahi tüketicinin yanlış bilgilenmesine neden olacak şekilde girilen verileri ve her durumda adil, serbest rekabeti ve tüketici menfaatini gözeterek kendi inisiyatifinde yapacağı değerlendirmelere uymayan verilerle ve proje ilanlarıyla karşı karşıya kaldığında bu tip ilanları önceden bildirim yapmadan sonlandırma hakkına sahiptir. 

ÜYE, MASEL üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların hukuka, genel ahlâka uygun ve doğru olduğunu, MASEL üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin MASEL ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

ÜYE, MASEL’in bu nedenlerle uğradığı her türlü zararı, kaybı ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedelleri, ödediği adli/idari para cezaları ve/veya tazminatları ilk taleple birlikte nakden ve defaten MASEL’e ödemekle yükümlüdür.

4.7. MASEL kendi sitesinde sözleşme konusu içeriklerin yayınlandığı sayfalarda reklam ve sponsorluk olanaklarını kullanabilir. 3. Partilerle başka tür bağlantılar kurabilir. Bu tür servislerden elde edilen gelirler, MASEL’e ait olup, ÜYE bu tür gelirlerden herhangi bir pay veya hizmet ücreti vs. herhangi bir ad altında bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

4.8. MASEL, site üzerinden son kullanıcıya vereceği hizmetleri ücretli hale getirme, son kullanıcıya sunulacak fiyatları kendisi belirleme, indirim ve promosyon belirleme hakkını saklı tutar. ÜYE Bu durumu önceden bilip, kabul etmiştir.

4.9. ÜYE, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ve MASEL’in fikri sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının MASEL üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Belirtilen bu kullanımların olması halinde bu hareketi gerçekleştiren kişiye adli/idari yargı mercilerde yasal işlemlerin başlatılacağı; oluşan maddi ve manevi zararlar dahil olmak üzere yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin söz konusu suçu işleyen kişi tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. ÜYE bu durumu bildiğini daha önceden beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4.10. ÜYE, MASEL üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına, fotoğraflarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, kopyalamamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde MASEL'in bu yüzden uğradığı her türlü zarar, kayıp ve kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE ‘ye aynen rücu edilecektir. ÜYE bu bedelleri ilk taleple birlikte nakden ve defaten MASEL’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini MASEL'in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece ÜYE ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece ÜYE değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Üyenin, üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı MASEL kesinlikle sorumlu değildir. MASEL, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için Üyelerin, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

4.12. ÜYE, sitede yayınladığı içeriklerin / ilanların / fotoğrafların yedeklerini almakla kendisi yükümlüdür, herhangi bir veri kaybından dolayı MASEL sorumlu tutulamaz. Bu durumum ÜYE’nin sorumluluğu altında olan bir durumdur.

4.13. MASEL veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak MASEL’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye; kendisi tarafından yapsatal.com’a sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. yapsatal.com’a veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs Yazılımlarını Kullanmak da Dahil Olmak Üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. MASEL, ÜYE'nin sistemi işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek, ÜYE hesabını askıya almak, hizmeti sonlandırmak haklarını saklı tutar.

4.15. MASEL’in, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe MASEL’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.16. Yapsatal.com ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, gizlilik koşulları dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda MASEL’in iş birliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. ÜYE kişisel bilgilerin paylaşılmasına muvafakat verdiğini beyan ve kabul etmiştir.

4.17. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

4.18. MASEL, Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarf eder.  MASEL, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan MASEL sorumlu değildir. MASEL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4.19. MASEL, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri ve bu kullanıcı sözleşmesini önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Üye’nin sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Üyelere siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye etmektedir.

5. GEÇERLİLİK VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

5.1. Bu sözleşmenin geçerlilik süresi, Üyelik Paketleri’nde belirtilen süre kadardır.

5.2. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birinin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde, diğer taraf ihlal edene yazılı bildirimde bulunarak 15 gün içerisinde ihlal edilen hususların düzeltilmesini talep eder, bu süre içerisinde düzeltilmemesi veya ihlale son verilmemesi halinde yasal haklar saklı kalmak kaydı ile ihtarı gönderen taraf sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

6.1.www.yapsatal.com sitesinin tüm hakları Masel Medya Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ.’ye aittir. www.yapsatal.com tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. www.yapsatal.com Üye' nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri' ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda www.yapsatal.com Gizlilik Prensipleri' nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. www.yapsatal.com vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari önlemlerle desteklenmektedir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını www.yapsatal.com tavsiye etmektedir.

www.yapsatal.com işbu Gizlilik Politikası’ nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. www.yapsatal.com' un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.yapsatal.com adlı web sitesinde ("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. www.yapsatal.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’ nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali www.yapsatal.com adlı web sitesine yüklenecektir. İşbu sebeple www.yapsatal.com güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal üye/üyelerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Politikası’ nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini www.yapsatal.com önermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal üyeleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. www.yapsatal.com, kullanıcıların kendisine www.yapsatal.com adlı web sitesi üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

www.yapsatal.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,

Bireysel ve kurumsal üyeler Web Site’ sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’ nda anlatıldığı gibi, www.yapsatal.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal üyelerin özgür iradeleri ile www.yapsatal.com’ a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler bu kişisel bilgileri www.yapsatal.com’ a verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal üyelere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda üyelerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini www.yapsatal.com önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması üyelerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda www.yapsatal.com’ un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle www.yapsatal.com’ un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü üye/üyelere aittir.

6.2. İşbu sözleşmede yer alan Gizlilik maddesinin herhangi bir hükmünün taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi durumunda, diğer taraf her türlü zarar ve ziyanını tazmin etme hakkını elinde bulundurur.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Taraflar, özellikle marka, faydalı model, endüstriyel tasarım, patent, telif hakları, know-how ve ticari unvan olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek, herhangi bir şekilde fikri-sınai mülkiyet haklarına tecavüz ya da haksız rekabet teşkil eden fiillerde bulunmayacaktır. Yukarıda bahsedilen tüm bu hakların ihlâl edilmesinden doğan sorumluluk tamamen ihlal eden tarafa aittir.

7.2. ÜYE, kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle MASEL’in uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça beyan,kabul ve  taahhüt eder.

7.3. ÜYE;  Yapsatal.com web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan proje ilanlarına ilişkin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, kullanılacak olan tüm içerikler, video ve görsellerin veya ses kayıtlarının veya bu videoların, görsellerin veya ses kayıtlarının bir kısmını içerecek şekilde oluşturulan video, görsel ve ses kayıtlarının; MASEL tarafından belirlenecek mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere söz konusu videonun, ses kaydının veya görselin  yayınlanmasına muvafakat ettiğini, ve  başta  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olmak üzere tüm yasal mevzuat kapsamındaki,  işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları ve sair  tüm mali hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini ve adın belirtilmesi, umuma arz gibi ve sair FSEK kapsamında doğan her türlü manevi hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini,  bahsi geçen video, ses kaydı ve/veya görsellerin Yapsatal.com internet sitesinde ve MASEL sosyal medya hesaplarında da yayınlanacağın kabul, beyan ve taahhüt ettiğini belirtir. 

Ayrıca söz konusu videolar, görseller ve ses kayıtlarının yukarıda bahsi geçen mecralarda kullanılmasından dolayı MASEL’den herhangi bir hak, alacak, bedel, telif gibi herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Sınırlı kalmamak kaydıyla mevcut olması durumunda Hizmete ilişkin olarak ÜYE tarafından geliştirilmiş olan XML formatları ve diğer iletişim protokolü yolları ve diğer programlar, prosedürler veya dokümantasyon ve içerikler, ÜYE’nin patentleri, ticari markaları ve telif hakları dahil olmak üzere Hizmete ilişkin bütün tasarruf hakları ve fikri mülkiyet hakları ÜYE’nin mülkiyetindedir.

7.5. MASEL bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, MASEL markası ve diğer markalar, www.yapsatal.com  alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. 

İnternet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan proje ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde ÜYE; MASEL’in bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Lisanslı yazılımlar ve Web Sitesi, ÜYE tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kısmen dahi olsa kopya edilip çoğaltılamaz, tersine mühendislik yapılamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir. Ayrıca ÜYE'ye bu hizmetten faydalanması için MASEL tarafından verilen kullanıcı hesabı ve hizmet için gerekli yazılımlar sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, MASEL üyeliğinin sona ermesinden sonra ÜYE tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, MASEL tarafından ÜYE'ye verilen yazılımlar sadece hizmetin verilmeye devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman MASEL veya MASEL’in lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

7.6. ÜYE, MASEL üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Türk Ticaret Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ceza Yasası, Borçlar Yasası ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın diğer ilgili mevzuatın hükümleri ile MASEL tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde MASEL'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir.

8. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

8.1. ÜYE, MASEL’in yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşmeyi başkasına devredemez; Sözleşmeden doğabilecek alacaklarını herhangi bir şekilde, herhangi bir üçüncü şahsa temlik edemez, teminat olarak gösteremez. Aksi halde, MASEL işbu Sözleşme'yi feshedebilir. 

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesinde doğacak her türlü uyuşmazlıkta birbirlerinin kayıt, defter, bilgisayar ve belgelerinin, kesin ve münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm HMK 193. Madde uyarınca Delil Sözleşmesi niteliğindedir.

10. YASAL ADRES VE TEBLİGAT

10.1. Taraflarının sistem üzerinde beyan ettikleri adreslerine yapılacak tebligatlar, yasal tebligatın neticelerini doğuracaktır. Muhatabı tarafından tebellüğ edilmeyen tebligatlar dahi, Posta İdaresi tarafından tebliğ evrakının üzerine yazılan iade tarihi itibarıyla tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adres değişiklikleri, diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmediği takdirde, verilen adrese yapılacak tebligat da aynı sonucu doğuracaktır. Taraflar iş bu sözleşmede belirlenen yetkililere ait e-posta adreslerini kullanarak her türlü bildirim yapma hakkına sahip olup, ilgili e-posta, gönderim saatinden itibaren 48 saat sona erdiğinde, e-postayı alan tarafa tebliğ edilmiş sayılacaktır.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

11.1. İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez. İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılacak değişikliklerin ve yapılacak eklerin, karşılıklı mutabakatla ve yazılı olarak yapılması taraflarca kabul edilmiştir.

12. SÖZLEŞMENİN EKLERİ

12.1. MASEL ve ÜYE işbu Sözleşme’nin Ekleri’nin (Ek-1: Kullanım Koşulları, Ek-2: Gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası) Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Sözleşmenin Ekleri ile hüküm altına alınan hususlar dışında Üyelik Sözleşme’nin tüm hükümlerinin aynen geçerli olacağını ve bu Sözleşmenin Ekler’inde hüküm bulunmayan haller için de hüküm ifade edeceğini kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin ekleri ile Üyelik Sözleşmesinin hükümleri arasında çelişki olması halinde Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

13. FERAGAT SAYILMAMA

Taraflardan birinin, işbu sözleşmenin hükümlerinden birine, diğer tarafın riayet etmemesi nedeniyle bir şikayette bulunmaması veya işlem yapmaması bunu kabul ettiği anlamına gelmez ve bilahare söz konusu ihlal nedeniyle hak dermeyan etmesine engel teşkil etmez.

14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1. Bu Sözleşme’den doğan anlaşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. . YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek-2: Kullanım Koşulları, Ek-3: Gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası)  oluşan Sözleşme "ÜYE" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.